Feljton

PRVI KORPUS ARMIJE REPUBLIKE BIH

Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine1korpusarbihlogo.png

Glavno sjedište: Sarajevo

 

Komandanti:

Mustafa Hajrulahović-Talijan
Vahid Karavelić
Nedžad Ajnadžićkomandanti1korpus.jpg

Prvi korpus Armije Republike BiH formiran je 1. septembra 1992. godine, i bio je jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne  i Hercegovine. Zona odgovornosti Prvog korpusa bilo je područje Sarajeva tokom srpske i hrvatske agresije na RBiH. Sarajevo bilo pod opsadom agresorske srpske vojske 1425 dana te mnogih paravojnih jedinica i dobrovoljaca iz Srbije, koje su često tokom agresije sarađivale i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka. Komant je bio ratni zločinac Ivica Rajića.
Primarni i najteži zadatak Prvog korpusa bio je da spriječi upad agresorskih srpskih jedinica i srpskih dobrovoljaca u gravni grad RBiH, Sarajevo.

Prvi korpus je 1992. godine brojao 34500 pripadnika da bi broj narastao na 40500 pripadnika 1995. godine.

Odlukom Predsjedništva Republike BiH od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa su ušle sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30000 vojnika.
Za komandanta je postavljen rahmetli Mustafa Hajrulahović-Talijan. Zamjenik je bio Vahid Karavelić a načelnik štaba Enver Hadžihasanović. Sredinom 1993. godine korpus je reorganizovan formiranjem operativnih grupa. Formirane su 3 operativne grupe i to:

OG Sarajevo – sa bazom u Sarajevu,
OG Tarčin – sa sjedištem u Tarčinu a obuhvatala je još i Trnovo, Fojnicu i Kiseljak
OG Visoko – sa sjedištem u Visokom a koja je obuhvatala područje od Visokog do Olova.

Krajem juna 1993. godine, komandant korpusa Hajrulahović je premješten u Glavni štab Armije RBiH a novi komandant je postao dotadašnji zamjenik, Vahid Karavelić. Daljim jačanjem korpusa, krajem 1994. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije RBiH. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije RBiH. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu ARBiH formirane su 3 divizije. 12. divizija je obuhvatala područje grada Sarajeva (bivša OG Sarajevo), 14. divizija je pokrivala područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu (bivša OG Tarčin), dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, (bivša OG Visoko).
U septembru 1995. godine, treći komandant korpusa postaje Nedžad Ajnadžić.

Jedinice Prvog korpusa:

1. Viteška motorizovana brigada
1. Brdska brigada
2. viteška motorizovana brigada
2. Brdska brigada
3. Motorizovana brigada
4. Viteška motorizovana brigada
5. Pješadijska brigada
9. Brdska brigada
10. Brdska brigada
11. Pješadijska brigada
12. Pješadijska brigada
15. Motorizovana brigada
Artiljerijska brigada
Hrvatska brigada Kralj Tvrtko
5. Motorizovana brigada Dobrinja1korpusp.jpg

Priznanja:

Broj pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH koji su odlikovani najvišim ratnim priznanjem ”Zlatni ljiljan” je 472, 19 pripadnika su odlikovani ratnim priznanjem ”Srebreni štit” dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva Republike BiH. Osim toga, tri brigade u sastavu ovog korpusa su odlikovane kolektivnim priznanjem slavna, a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem viteška.

Neka je vječni rahmet i hvala te i laka zemlja bosanska svim pripadnicima 1. korpusa koji su časno i herojski dali svoj život za odbranu Nezavisnost i opstojnost međunarodno priznate države, Republike Bosne i Hercegovine.

Hvala svim pripadnicima 1. korpusa za odbranu zemlje od agresora!

DA SE NIKADA NE ZABORAVI!
AntiDayton

PRVI KORPUS ARMIJE REPUBLIKE BIH
Komentari
Na vrh