FORMIRANA PETA MOTORIZOVANA BRIGADA

Peta motorizovana brigada formirana je 6. juna 1992. godine od već formiranih manjih jedinica sa Dobrinje, iz Mahale, Kvadranta C-5 i Aerodromskog naselja, a koje su do 6. maja 1992. godine stavljene pod jedinstvenu komandu tadašnjeg Štaba teritorijalne odbrane (TO).

Već 2. maja 1992. godine, naselje Dobrinja bilo je u potpunosti odsječeno od Grada. Borci Pete motorizovane brigade, u potpunom okruženju, nisu imali izbora osim da svojom hrabrošću i odlučnošću stanu na prvu liniju braneći naselje Dobrinju i grad Sarajevo. Za svo ovo vrijeme, svojim herojskim naporima, izuzetnom hrabrošću ali i uz velike žrtve, branioci su uspjeli odbraniti svoju zonu odgovornosti, organizovati život na Dobrinji, kako vojnički, tako i civilni, te snažno učvrstiti linije odbrane. U žestokim borbama koje su vođene danonoćno za svaki komadić teritorije, zgradu, ulicu, park, borci su davali svoje živote i bili ranjavani, ali su svojom hrabrošću i pored nedostatka oružja, municije i hrane, uprkos velikoj nadmoći neprijatelja uspjeli osujetiti njegove namjere i odbraniti naselje i obzbjediti vezu Sarajeva sa slobodnim teritorijama.

Blokadu Dobrinje, dugu 72 dana, borci Pete motorizovane brigade, nakon što su odbranili Dobrinju u sadejstvu sa drugim jedinicama 1. Korpusa Armije RBiH postižu zapažene rezultate u borbama na prostorima Igmana, Bjelašnice i Treskavice.

Peta motorizovana brigada ima mnogo svojih heroja. Teško je i nezahvalno isticati pojedince, a njih zaista ima veliki broj. Jedanaest pripadnika Brigade dobilo je najviše ratno priznanje “Zlatni ljiljan”. Imena ovih ljudi će ući u historiju borbe za slobodu i nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine.

Na vrh