FORMIRANO VIJEĆE NACIONALNE ODBRANE – PL BIH

U Domu policije u Sarajevu, dana 10. juna 1991. godine održan je skup oko 400 predstavnika Bošnjaka sa teritorije bivše Jugoslavije. Tom prilikom je uočeno s obzirom na datu situaciju u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj (formiranje srpske SAO Krajina), da je srpski nacionalistički korpus na pragu realizacije agresije i genocidnih ciljeva i u Republici BiH, te da zaštita Republike BiH podrazumjeva dobro političko i vojno organizovanje. Na skupu je tada formirano Vijeće nacionalne odbrane, a osmišljen je i koncept spomenutog Vijeća u svrhu odbrane, pod nazivom Patriotska liga (PL) BiH. PL BiH će u narednim mjesecima raditi na okupljanju patriotski orjentiranih grupa i pojedinaca, te organiziranju štabova i jedinica poput odreda “Bosnae” koji bi se suprotstavili već pripremljenoj agresiji na Republiku BiH koja je već poprimala oblik u formi JNA i autonomnih oblasti i paravojnih formacija vođenih i naoružavanih od strane SDS-a.

Ovakav vid aktivnosti na organiziranju otpora se nastavio sve do 8. aprila 1992. godine kada je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo uredbu o proglašenju neposredne ratne opasnosti i brisanju prefiksa “socijalistička” iz naziva SR BiH. Predsjedništvo Republike BiH tada ukida Republički štab TO-a (prijeratni) i formira novi štab TO-a. General potpukovnik Drago Vukosavljević je razriješen dužnosti, kao i načelnik starog štaba TO-a SR BiH, general-potpukovnik Fikret Jahić. Za komandanta štaba nove TO BiH imenovan je pukovnik Hasan Efendić, za načelnika štaba pukovnik Stjepan Šiber. PL BiH se tada inkorporira u TO BiH, službenom odlukom Predsjedništva RBiH o objedinjavanju svih navedenih štabova i jedinica u novu Teritorijalnu odbranu (TO).

Na vrh