Vijesti i reakcije

TRIBINA O REFORMI JAVNE UPRAVE

Dana 27. juna 2015. godine, održana je tribina Foruma bošnjačkih intelektualaca (FBI) o reformi javne uprave. kako je istaknuto na tribini, reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini u samom je vrhu prioriteta na evropskom putu naše zemlje i korespondira s potrebom sveobuhvatne depolitizacije, profesionalizacije i racionalizacije u ovom za državu veoma bitnom segmentu organiziranja.kuadk

Predsjednik Foruma prof. dr. Suad Kurtčehajić, na pres-konferenciji uoči održavanja tribine je istaknuo da je Daytonski mirovni ugovor u BiH inaugurirao veoma kompliciran i “skup” sistem vlasti sa više nivoa. Dr. Kurtćehajić je takođe istaknuo da bi je ovo veliki balast i za zemlje koje imaju i daleko veći standard. Upozorio je da, kada je riječ o Bosni i Hercegovini radi, da ovako koncipirana i postavljena javna uprava guši cijeli sistem i dovodi u pitanje efikasno funkcioniranje države u svim njenim ključnim segmentima.

Na poteškoće na tom planu ukazao je i direktor Zavoda za javnu upravu doc. dr. Enver Išerić, ocijenivši nezadovoljavajućim reformske korake koji su uslijedili nakon usvajanja Zakona o državnoj službi BiH, 2002. godine te donošenja Strategije za reformu javne uprave, 2006. godine. Precizirao je da rezultati ostvareni u reformi javne uprave nisu u skladu sa uloženim sredstvima, naglašavajući da je to izostalo zbog manjka jasno izražene političke volje na tom planu, te, stoga, što se i nadalje vrši poltizacija državne službe kada je riječ o prijemu državnih službenika. Dodao je da nema jasno razrađenih kriterija prijema, naročito rukovodećih državnih službenika, kao ni jasno definiranih standarda i kompentencija, koje bi oni morali imati, a kao problem u tom pogledu naveo je fragmentiranost državne službe – na nivo države i entiteta, a potom i unutar entiteta FBiH, na federalni i kantonalni nivo. Išerić je dalje naveo da je za eliminiranje spomenutih nedostatka neophodno jasno definirati zajedničke ciljeve svih nivoa vlasti u BiH, izraziti političku opredjeljenost za izgradnju profesionalne i depolitizirane državne službe, kao i identificirati organ državne službe koji je odgovoran za provođenbje reforme u toj oblasti.

Potpredsjednik Foruma Jusuf Pušina je ocijenio da se stanje u oblasti javne uprave reflektira na cjelokupno stanje u BiH, kao i na njeno pozicioniranje u evropskim i globalnim okvirima. Mišljenja je da se državna uprava ne može posmatrati samostalno niti izdvojeno, nego da čini dio šireg okvira, istaknuvši da je za njeno kvalitetno funkcioniranje neophodno ostvariti institucionalno i funkcionalno povezivanje od vrha do dna i, nadasve, vrhunsku profesionalnost.

Na stanje u domenu javne uprave kritički se osvrnuo i ekspert u oblasti informatike, analize poslovnih sistema i optimizacije Huzeir Hasanović, ocijenivši kako je reformski program na tom planu realiziran u opsegu od svega 20 procenata. Potcrtao da su rezultati u reformi javne uprave  daleko ispod očekivanih, i da su projekti u toj oblasti porezne obveznike u BiH koštali višestruko više u odnosu na utvrđene standarde. U tom kontekstu, pozvao se na pokazatelje iz izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH, koji se odnose na određene projekte u sklopu reforme državne uprave, navodeći da je u tom segmentu potrošeno oko 5,8 miliona KM (sredstva izdvojena za 11 projekata). Ilustrirao je to podacima o utrošku sredstava za obuku državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima, odnosno za Skicu razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I, a za što je izdvojeno 1.037.115 KM, odnosno 1.540.966 KM, ocijenivši neshvatljivim takav odnos prema trošenju javnih sredstava.

Inače, na spomenutoj tribini FBI razmatrani su različiti aspekti koji se tiču funkcioniranja javne uprave, uključujući pravni okvir, razloge zastoja i reformske ciljeve na tom planu, kao i mogući pravci budućih aktivnosti.

TRIBINA O REFORMI JAVNE UPRAVE
Komentari
Na vrh