DAN ARMIJE RBIH

Nakon napada četničkog agresora na Sloveniju i Hrvatsku koje su pošle putem nezavisnosti, u SR Bosni i Hercegovini kojoj je prijetila neodložna opasnost od agresora u vidu tzv. JNA i raznih četničkih formacija koje su silom pripremale ostanak SR BiH u krnjoj Jugoslaviji, dolazi do osnivanja prvih jedinica za odbranu SR BiH, odnosno RBiH kao što su Zelene beretke i Patriotska liga. Dana 7. i 8. februara u selu Mehurići kod Travnika održano je vojno savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova i dijela Glavnog štaba Patriotske lige BiH.

Dana 8. aprila 1992. godine, uz proglašenje neposredne ratne opasnosti na teritoriji SR Bosne i Hercegovine, uslijedilo je proglašenje Republike Bosne i Hercegovine, te je oformljen je štab TO RBiH. Dan kasnije, odlukom Predsjedništva RBiH svim naoružanim sastavima i pojedincima, izuzev pripadnika JNA i MUP-a, naređeno je da se jave u općinske, gradske i regionalne štabove TO, da bi se potčinili jedinstvenoj komandi Teritorijalne odbrane RBiH.

Dana 20. juna 1992. na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine proglašeni su ratno stanje i mobilizacija. Zatim je, nakon 23. juna 1992, TO RBiH preimenovana u Armiju RBiH, i od tog trenutka je Glavni štab TO RBiH preimenovan u Glavni štab Oružanih snaga (OS) RBiH.

Iako je zvanično 23. juna 1992. godine uslijedilo preimenovanje TO RBiH u Armiju RBiH, kao zvaničan datum osnivanja Armije RBiH uzima se 15. april 1992, te se taj datum i obilježava kao dan formiranja.

Za prvog komadanta, odnosno za načelnika Glavnog štaba Armije RBiH je izabran general Sefer Halilović, koji će tu funkciju obavljati do 1993. godine. Za njegove zamjenike imenovani su Jovan Divjak i Stjepan Šiber. Sjedište Generalštaba Armije RBiH je bilo u Sarajevu i on je predstavljao najviši organ u komandnom lancu. Sastojao se od nekoliko uprava kao što su: Uprava za kadrove, Uprava za operacije i obuku, Uprava za logistiku, Uprava za moral, informativno-propagandnu djelatnost i vjerska pitanja, Obavještajna uprava i dr.

Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 18. augusta 1992. godine, cjelokupna teritorija Republike BiH trebala je biti podijeljena na zone odgovornosti pet korpusa u formiranju, a koji bi bili potčinjeni Štabu Vrhovne komande ARBiH.

Na vrh