Obavijesti

PODNESENA KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG SUTORINE (21.07.2015.)

VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAĈKIH INTELEKTUALACAAGIPSiK
AKADEMSKA I GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA POVRAT SUTORINE I KRUŠEVICA U SASTAV BiH

Ulica Valtera Perića br. 13 S A R A J E V O Br. 131/15
Datum: 21.07.2015. godine

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE 
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 707 200
Fax: +387 (0) 33 707 463

 

 

Na osnovu člana 214 ZKP podnosimo ovu

KRIVIČNU PRIJAVU

protiv:

1. Nikole ŠPIRIĆA, koji je obavljao dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH u periodu od 2006. do 2010. godine, sada poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinio usvajanju Odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH, usvojene na 53. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 23.6.2008. godine, koja nije u skladu sa Zakonom o nadzoru i kontroliranju prelaska državne granice („Sl. glasnik BiH“, br. 56/04 i 52/05) na koji se poziva u preambuli i Članu I, V i VI;

2. Sredoja NOVIĆA, koji je obavljao dužnost ministra civilnih poslova BiH u dva uzastopna mandata – od 2006. do 2010. i od 2010. do 2014. godine, sada poslanika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinio nesavjesnom i nezakonitom radu Državne komisije za granicu BiH u periodu od 2008. do 2014. godine;

3. Željka OBRADOVIĆA, predsjednika Državne komisije za granice BiH u momentu potpisivanja Nacrta ugovora o granici između BiH i Crne Gore 27.05.2014. godine u Sarajevu, koji je jedini član državne komisije za granicu imenovan u svaki saziv od njenog osnivanja 2000. godine (15 godina zaredom) i mandat u tom tijelu mu i dalje traje do novembra 2015. godine zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem pokušao legitimirati rad Državne komisije za granicu BiH bez neophodnog kvoruma od 6 članova (naprimjer, na sjednici Državne komisije za granicu BiH održanoj u Podgorici 18. i 19.2.2009. godine Željko Obradović, Haris Čengić i Zoran Perković bili su jedini prisutni članovi Državne komisije za granicu BiH, na kojoj je, između ostalog, razmatran i usvojen prijedlog Nacrta ugovora o granici između BiH i Crne Gore), što predstavlja jasno kršenje odredbi Poslovnika o radu Državne komisije za granicu BiH i čini sve odluke Državne komisije za granicu usvojene nakon 19.02.2009. godine pravno ništavnim;

4. Zlatka LAGUMDŽIJE, ministra vanjskih poslova; Mladena ČAVARE, zamjenika ministra sigurnosti; Zekerijaha OSMIĆA, ministra odbrane; Nikole ŠPIRIĆA, ministra finansija i trezora; Bariše ČOLAKA, ministra pravde; Borisa TUCIĆA, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; Damira HADŽIĆA, ministra komunikacija i prometa; Damira LJUBIĆA, ministra za ljudska prava i izbjeglice i Sredoja NOVIĆA, ministra civilnih poslova u Vijeću ministara BiH u mandatnom periodu od 2010. do 2014. godine, zato što su svojim činjenjem ili nečinjenjem omogućili da na sjednici Vijeća ministara održanoj 6.11.2014. godine bude usvojen pravno ništavan Nacrt ugovora o utvrđivanju granice između BiH i Crne Gore na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH odnosno Državne komisije za granicu BiH;

5. Željka KOMŠIĆA, predsjedavajućeg Ustavno-pravne komisije Predstavniĉkog doma Parlamentarne skupštine BiH u tekućem mandatu zato što je svojim činjenjem ili nečinjenjem omogućio da 9. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavniĉkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održana 27.4.2015. godine, ne bude u skladu sa usvojenim zaključkom 8. sjednice Predstavniĉkog doma PSBiH (tačka 6) vezano za profil eksperata koji je trebalo da budu pozvani;

6. Šefika DŽAFEROVIĆA, ĉlana Ustavno-pravne komisije i predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u tekućem mandatu zato što je kao član Ustavno-pravne komisije Predstavniĉkog doma Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući Predstavniĉkog doma svojim činjenjem ili nečinjenjem omogućio da 9. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavniĉkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održana 27.4.2015. godine ne bude u skladu sa usvojenim zaključkom 8. sjednice Predstavniĉkog doma PSBiH (tačka 6) vezano za profil eksperata koji je trebalo da budu pozvani;

7. Mlađena MANDIĆA, državnog pravobranioca BiH, sada zamjenika pravobranioca BiH, zato što je odbio zahtjev Akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH da postupi u skladu sa članom 13 Zakona o pravobranilaštvu BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 08/02 – „Nadležnosti Pravobranilaštva“) i na taj način po službenoj dužnosti traži zaštitu državnog teritorija BiH (i.e. Sutorine i Kruševice), koji u nesavjesnom posjedu drži susjedna država Crna Gora.

Suprotno načelima Ustava BiH i međunarodnog javnog prava, navedeni osumnjičeni poduzeli su ili propustili da poduzmu niz postupaka koje su, u skladu sa svojim nadležnostima, Ustavom BiH i važećim zakonskim i podzakonskim aktima, morali poduzeti, s ciljem da bez bilo kakvih relevantnih dokaza priključe dio teritorije BiH (Sutorinu i Kruševicu – oko 80 km2) drugoj – susjednoj državi Crnoj Gori, kako je navedeno u Nacrtu ugovora o granici između BiH koji je, često radeći bez kvoruma, pripremila i u maju 2014. godine usvojila Državna komisija za granice BiH, usvojilo Vijeće ministara 6.11.2014. godine, a propustio da ospori Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH neusvajanjem Rezolucije o Sutorini, i to na osnovu nekompletnog izvještaja Ustavno-pravne komisije Predstavniĉkog doma Parlamentarne skupštine BiH od 27.04.2015. godine i uz ignorisanje činjenica prezentiranih na najbrojnijoj poslijeratnoj Javnoj raspravi o Sutorini, održanoj u Parlamentarnoj skupštini BiH 24.02.2015. godine, čime su poĉinili krivično djelo ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine iz člana 157 KZBIH („upotrebom sile“ odnosno upotrebom svoje političke sile i moći) i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz čl. 220 st. 1 KZBiH (budući da je očigledno da niti jedan profesionalan i moralan čovjek ne bi zloupotrijebio ili iskoristio službeni položaj i ovlasti kako bi na bilo koji način doprinio poklanjanju jednog jedinog kvadratnog centimetra teritorije nad kojim njegova država ima neosporno pravo vlasništva ukoliko nije motivisan pribavljanjem imovinske koristi: rezultat djelovanja osumnjičenih jeste da je moguća korist za susjednu državu – verifikacija protupravno i protuzakonito prisvojene teritorije – očigledna, dok je, također, očigledna višestruka unutrašnja i vanjska šteta koja bi mogla da bude nanesena državi BiH, čije su interese, Ustav i zakone svi osumnjičeni dužni da štite jer su se na to obavezali preuzimanjem dužnosti).

Sve opisane poduzete radnje i postupke osumnjičeni su učinili dogovorno.

Zajednički su djelovali u cilju da se Sutorina i Kruševica, kao dio teritorije BiH po svim važećim međunarodnim ugovorima, zauvijek, saglasnošću institucija BiH, otcijepi od teritorije BiH i pripadne Crnoj Gori, čime su djelovali kao organizovana grupa u cilju učinjenja krivičnog djela te su tako počinili krivično djelo iz člana 249 KZ BIH („Udruživanje radi činjena krivičnog djela), odnosno iz člana 247 (Dogovor za učinjenje krivičnog djela).

Na osnovu izloženog tražimo da se prema prijavljenim provede istraga, da Tužilaštvo prikupi predložene dokaze, te da nakon toga podigne optužnicu i zahtjeva od Suda BIH da se osumnjičeni proglase krivim i kazne po zakonu, te da im se izreknu mjere bezbjednosti – zabrane obavljanja javnih funkcija i zaposlenja u državnim organima na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 4 godine.

OBRAZLOŽENJE

Sutorina je oduvijek bila geografski i gruntovno de iure u posjedu BiH. Na prevaran način nad njom je posjed preuzela Crna Gora jasno kršeći odredbe Ustava FNRJ i SFRJ o eventualnoj promjeni međurepubličkih granica.

Obrazloženje pod naslovom „Sutorina je bosanska teritorija“ (3 stranice) dostavljamo uz ovu prijavu, kao i pismo od 23.3.2015. godine dostavljeno Predsjedništvu BiH, Kolegiju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te Ustavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (6 stranica + prilozi).

Predlažemo da Tužilaštvo BiH sasluša pravne, istorijske, geografske i kartografske eksperte, kako slijedi:

1) Akademika doktora pravnih nauka Omera Ibrahimagića, Sarajevo;
2) Prof. dr. pravnih nauka Suada Kurtćehajića, Sarajevo;
3) Magistra pravnih nauka Hasana Hadžiavdića, Sarajevo;
4) Prof. dr. ekonomskih nauka Antona Jekauca, Sarajevo;
5) Prof.dr. Muriza Spahića, predsjednika Udruženja geografa u BiH, Sarajevo;

6) Nihada Aličkovića, člana i aktivistu Akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH, Sarajevo;
7) Alena Mahovića, člana i aktivistu Akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav BiH, Sarajevo;
8) Prof.dr. istorijskih nauka Galiba Šljivu, Odžak;
9) Prof.dr. pravnih nauka Hasana Balića, bivšeg sudiju Vrhovnog suda RBiH i Doma za ljudska prava u BiH (međunarodni sud);
10) Prof. dr. Salku Čampara, Sarajevo;
11) Prof.dr. Envera Imamovića, Sarajevo;
12) Aišu Telalović, magistricu međunarodne politike i diplomatije, Sarajevo.

Predlažemo uviđaj na licu mjesta, uz prisustvo sudskih vještaka geometara i kartografa.

Podnosilac prijave:

VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAĈKIH INTELEKTUALACA 
AKADEMSKA I GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA POVRAT SUTORINE I KRUŠEVICE U SASTAV BiH

Ulica Valtera Perića br. 13
S A R A J E V O

Jusuf Pušina, potpredsjednik Akademske i građanske inicijative za povrat Sutorine i Kruševice u sastav Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Dostavljeno:
– Tuţilaštvu BiH;
– Sredstvima informisanja u BiH.

Akademska i građanska inicijativa za povrat Sutorine i Kruševica u sastav BiH
u Sarajevu, 21. jula, 2015. godine

PODNESENA KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG SUTORINE (21.07.2015.)
Komentari
Na vrh