OSLOBODILAČKA AKCIJA “ZAPAD '92”

U periodu od  7. do 12. decembra 1992. godine uspješno je izvedena oslobodilačka akcija “Zapad 92”, kada je veliku ulogu imala komanda 7. bataljona 107. brigade. Branioci Gradačca su u jednoj od prvih oslobodilačkih akcija vratili više od 20 kvadratnih kilometara privremeno zaposjednute teritorije u selima Jasenica, Rajska, Krečane Donje, Novalići i Vida 1. U toku okupacije od strane agresora, prije spomenute akcije, svi objekti u ovim selima su doživjeli ogromna oštećenja, a džamija u Rajskoj je minirana.

U toku ove oslobodilačke akcije, agresoru su naneseni veliki gubici u živoj sili i u materijalno-tehničkim sredstvima.

Pogledajte i detalje u videu snimljenom u decembru 1992. godine:

Na vrh