GODIŠNJICA SMRTI MUSTAFE MURATOVIĆA – ĆIRE

mustafaociroMustafa (Omera) Muratović – Ćiro je rođen, 22. 11. 1947. godine u Grapskoj, gdje je i odrastao, a potom se upošljava u Republici Hrvatskoj gdje je živio sa svojom porodicom.

Po otpočinjanju agresije na RBiH, staje u odbranu domovine, te, kao dobrovoljac učestvuje na posavskim ratištima, napustivši radno mjesto u zagrebačkom “Badelu“ Po okupaciji grada Doboja, iz Johovca prelazi u rodnu Grapsku sa određenim količinama naoružanja i municije, te svojim iskustvom jača odbranu Grapske. Napadom četnika na Grapsku, zajedno sa borcima pruža neviđen otpor, a nakon okupacije, u većom grupom boraca pravi proboj ka Lukavici Rijeci.

Odmah po izlasku iz Grapske. formira samostalnu četu TO, koja je bila u sastavu 109. brdske brigade, postajući komandir iste. Već, 1993. godine, formira se četvrti bataljon 109. brdske brigade, za čijeg je komandanta i postavljen Ćiro. Dužnost komandanta IV bataljona, 109. brdske brigade. Doboj obavlja do, 1994. godine, zatim odlazi kod porodice u Zagreb, kada nesretnim slučajem, 04. jula te godine gubi svoj život.

Kao komandant bataljona učestvovao je u svim borbenim dejstvima u brigadi. a posebno se ističe kod oslobađanju i odbrane kote Oblić. Historija će biti svjedok Ćirinog djela, Ćirine ljubavi prema Bosni, a zbog dokazane hrabrosti, patriotizma i ljubavi prema domovini, ostat će legenda koja će vječno živjeli u narodu ovoga kraja, pogotovo Grapčaka.

Na vrh
X