USVOJENI ZASTAVA I GRB RBiH

Zvanično usvajanje zastave i grba Republike Bosne i Hercegovine desilo se 4. maja 1992. godine.

Inače, već sredinom 1991. godine Skupština SRBiH obrazovala je stručnu podgrupu za grb i zastavu Republike Bosne i Hercegovine. Za članove grupe imenovani su Zvonimir Bebek, Boris Nilević, Enver Imamović, Mirza Ćeman, Tihomir Glavaš, i Vedran Hadžović. Zadatak spomenute stručne podgrupe je bio sljedeći: “…da na bazi stručnih i naučnih principa i dostignuća iz oblasti heraldike i veksilologije kao i historijskih činjenica iz prošlosti Bosne i Hercegovine predloži jedno ili više rješenja, koja će biti općeprihvaćena i posjedovati trajne vrijednosti, uz neophodna obrazloženja i skice.»

Prva zastava nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, bazirana je na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić (sa izuzetkom što je na zastavi Kotromanića grb bio u vrhu zastave sa lastinim repom i sa vinovom lozom duž grede unutar grba). Republička zastava je određena kao zastava pravougaonog oblika, omjera 1:2, sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini čija je visina 1/2 kraće dimenzije zastave (ovisno je li zastava horizontalna ili vertikalna). Sam grb je replika štita sa grba prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića (bez elemenata sa srednjovjekovnog grba poput krune, plašta, kacige i vinove loze unutar grede u štitu).

Opis grba: Plavi štit, podijeljen na dva polja srebrenom dijagonalnom gredom sa po tri ljiljana zlatne boje u svakom polju.

Zastava Republike Bosne i Hercegovine prvi put je zvanično predstavljena dana 22. maja 1992. godine, ispred zgrade Ujedinjenih Nacija u New Yorku.

Na vrh