FORMIRANJE 212./222. BOSANSKE OSLOBODILAČKE BRIGADE

Dana 03. decembra 1993. godine, od ljudstva sa teritorija Lukavca, Srebrenika i Gračanice formirana je 212. bosanska brigada. Tokom kasnijih transformacija, ova brigada je preimenovana u 222. bosansku oslobodilačku brigadu.

Pogledajte i video.

Na vrh