BORBE IZMEĐU KOLONE BOŠNJAKA I TZV. “VRS”

Dana 15. jula, u 10 sati ujutro, Zvornička brigada tzv. “VRS” je znala za kolonu ‘između 4 i 5.000 Bošnjaka koji su se kretali prema slobodnom teritoriju Tuzle i Živinica. Redovni borbeni izvještaj koji je Zvornička brigada komandi Drinskog korpusa dostavila 15. jula, prijavljuje tešku borbu sa kolonom Bošnjaka koji su se kretali putem koji se danas naziva Put spasa, a takođe prijavljuje i dejstva snaga ARBiH koje napadaju liniju fronta, nastojeći pomoći spomenutoj koloni da se probije.

U vanrednom borbenom izvještaju od istog datuma tvrdi se da se u okršaju nakon napada snaga ARBiH angažovala cijela Zvornička brigada tzv. “VRS”. U 17:15 sati čelo kolone se sukobilo sa jedinicama MUP-a  tzv. “RS” u selu Marčići, na pravcu kretanja kolone. Tada je prvi put došlo do direktnog sukoba između čela kolone i zasjede koju je postavio četnički MUP. Na obje strane je bilo žrtava.

Za ‘čišćenje i pretres’ terena od 15. jula, bio je zadužen komandant Bratunačke brigade tzv. “VRS” Vidoje Blagojević. Dio kolone se kretao prema Kravici i Konjević Polju radi prebacivanja u rejon planine Udrč, a zatim prema Tuzli i Živinicama. U toku dana više takvih grupa se predalo pripadnicima tzv. “VRS”.

Na vrh