Vijesti i reakcije

PRESUDA: RATKO MLADIĆ JE KRIV ZA GENOCID!

PRESUDA: RATKO MLADIĆ JE KRIV ZA GENOCID!

 

Vijeće je konstatovalo da je optuženi bio dio UZP-a u vezi uzimanja talaca iz razloga navedenih u rezimeu, uzevši dokaze iznesene te pravne konstatacije, Vijeće utvrđuje da Mladić nije kriv za tačku genocid u šest opština.

Kriv je za tačke tačku 2. srebrenica, tačka 3. progon i 4 istrebljenje, zločin protiv čovječnosti, istrebljenje i zločin.

Vijeće je izreklo doživotnu kaznu zatvora.

Vijeće je uzelo težinu djela za koje je utvrdilo da je kriv.

Zločini za koje je optužen su među najtežim poznatim čovječanstvu.

Kao olakšavajuće okolnosti, uzete su njegov dobar karaker, pomaganje nekim muslimanima, slabo zdravlje, poodmaklo doba, te okolnosti imaju malu težinu.

Optuženi je znatno doprinio da cilj UZP-a u vezi Srebrenice bude proveden, te u činjenju genocida, ubistava, progona, istrebljenja.

Vijeće je uzelo u obzir Mladićeve izjave i radnje tokom razmatranja uloge u UZP-u. Optuženi je negirao da je u Srebrenici činjen ratni zločin i masovni progon, te je pogrešno informirao medije o dešavanjima u srebreničkoj regiji.

Optuženi je dao brojne izjave da se treba osvetiti bosanskim muslimanima u Srebrenici i rekao da bi oni davno nestali da se nije oko njih angažovala međunarodna zajednica.

Na osnovu navedenog, Vijeće je konstatovalo da je optuženi imao namjeru da se muslimani i dječaci eliminišu u Srebrenici, te da se protjeraju žene i djeca.

Optuženi je imao namjeru uništiti bosanske muslimane u Srebrenici kao zaštićenu grupu. Imao je namjeru da ostvari UZP u vezi Srebrenice činjenjenjem genocida i bio je dio tog UZP-a.

U vezi UZP-a za uzimanje talaca, kad su započeli zračni napadi NATO-a na položaje srpskih snaga, bila je namjera zatočenje međunarodnih snaga i držanje na strateškim položajima.

preuzeto: Bosnor.com

PRESUDA: RATKO MLADIĆ JE KRIV ZA GENOCID!
Komentari
Na vrh
X