Vijesti i reakcije

GODIŠNJICA FORMIRANJA DRUGOG KORPUSA ARBiH

GODIŠNJICA FORMIRANJA DRUGOG KORPUSA ARBiH

Drugi korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi konandanta ŠVK OS RBIH. Sjedište korpusa je bilo u Tuzli a zona odgovornosti se protezala na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine.

Aktivan – formiran 29. septembra 1992. , raspušten 2006. godine u sklopu VF BIH
Država – Republika Bosna i Hercegovina
Grana – Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Dio – Armija Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedište – Tuzla
Boje – zelena

Komandanti:
Željko Knez
Hazim Šadić
Sead Delić

HISTORIJA:

Naredbom Komandanta Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH (ŠVK OS RBIH), str.pov.br. 02/1010, od 29. septembra 1992. godine naređeno je da svi Okružni štabovi TO (OkŠO) prepotčine korpusu. Nadalje, istom naredbom je naređeno da se Opštinski štabovi TO-a prepotčine jedinicama ABiH u čijim zonama odgovornosti su se nalazili. Na osnovu ove naredbe, komanda Okružnog štaba TO Tuzla (OkŠTO) prerasta u Komandu 2. korpusa ARBiH za čije sjedište se bira Tuzla. Za komandanta korpusa imenovan je Željko Knez a za načelnika Štaba Hazim Šadić. Do kraja prve ratne godine konsolidovane je stanje u zoni odgovornosti ovog korpusa te se radilo na stvaranju povoljnijih uslova kako bi se u narednom periodu, uz dodatnu organizaciju i bolje snabdjevanje MTS-om, iz nametnute defanzive prešlo u ofanzivno djelovanje. Krajem februara 1993. godine Željka Kneza na mjestu komandanta korpusa mijenja dotadašnji načelnik štaba, Hazim Šadić. Naredbom Predsjedništva RBiH od 19. novembra 1994. godine, brigadir Sead Delić postaje treći po redu komandant 2. korpusa i na toj dužnosti ostaje do kraja agresije na RBiH.

JEDINICE DRUGOG KORPUSA ARBiH:

1. tuzlanska brigada Tuzla
2. tuzlanska brigada Tuzla
3. tuzlanska brigada Tuzla
2. inžinjerijska brigada Tuzla
2. inžinjerijski bataljon Tuzla
2. sanitetski bataljon Tuzla
2. oklopni bataljon Tuzla
2. bataljon veze Tuzla
2. lard PZO Tuzla
2. logistički bataljon Tuzla
Idč/216. Vob Tuzla
MAD Tuzla
2. bVP Tuzla
ABHO Tuzla
NC Tuzla (2.k)
250. slavna obr Tuzla
251.Ibr Tuzla
228.arbr Tuzla
9. muslimansko-oslobodilačka brigada Tuzla
247. slavna mtbr Tuzla
1. muslimansko-podrinjska bbr Kladanj/243. MPbbr Vlasenica
1. teočanska brigada/255. slavna bbr “Hajrudin Mešić” Teočak
108. brigada HVO/215.viteška mtbr Brčko
109. bbr Doboj-Istok
110. slavna brdska brigada – Olovo
111. bbr Gračanica
115. brigada HVO-Zrinski Ljubače-Tuzla (raspuštena 1993. godine, nakon što su stigle vijesti da bi se trebala integrisati u Armiju RBiH)
116./216. muslimanska Živinice
117. bbr Lukavac
119. muslimanska bbr Banovići
121. bbr Kladanj
201. viteška bbr Maglaj
202./372. viteška bbr “Garava” Tešanj
203. mlbr “Doboj-Bosna” Doboj-Jug
204. sbbr Teslić
205./245. bbr Kalesija
206. viteška bbr Zvornik-Sapna
207. bbr “Pousorska Ljuta” Jelah
208. bbr Čelić
210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice
211. obr Srebrenik
212./222. bosanska obr Gračanica-Lukavac
21.bbr Srebrenik
217. viteška bbr. Gradačac
220./248. Ibr Đurđcvik
240. muslimanska bbr Živinice
241. sprečansko-muslimanska Ibr “Gazije” Kalesija
242. muslimansko-zvornička Ibr Zvornik-Sapna
277. bbr Tešanj
280. lahka brigada Srebrenica
281. lahka brigada Srebrenica
282. lahka brigada Srebrenica
283. lahka brigada Srebrenica
284. lahka brigada Srebrenica
285. Ibr Žepa
286. bbr Srebrenica
287. bbr Bratunac
24. Protivdiverzantski odred “Živiničke Ose”
SDB “Crni Vukovi” Kalesija
PDO “Vjetrenik” Humci-Nahvioci
IDČ 2K “Lavovi”

ODLIKOVANJA:

Više jedinica 2. korpusa je tokom Odbrambeno-oslobodilačko rata zaslužilo naziv “Viteška” i “Slavna”. Počasni naziv “Viteške” brigade nosile su:

107. vmtbr Gradačac,
206. vbbr Zvornik
210. vbr “ Nesib Malkić ” Živinice
213. vmtbr Gradačac,
215. vmtbr Brčko,
217. vmtbr vbbr Gradačac,

Počasni naziv “Slavne” brigade imale su:

110. sbbr Olovo.
202. sbbr Tešanj
250. sobr Tuzla,
252. sbbr Tuzla,
254. sbbr Čelić,
255. sbbr “ Hajrudin Mešić ” Teočak,

Na osnovu odluke Predsjedništva RBiH “Oredenom heroja oslobodilačkog rata” odlikovalo je tri pripadnika ovog korpusa a to su: Mehdin Hodžić, Nesib Malkić i Hajrudin Mešić. Takođe tri pripadnika 2. korpusa su odlikovana ordenom “Medalja za hrabrost”, a jedan ordenom “Zlatni grb sa mačevima”. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje, “Zlatni ljiljan”, dodijeljen je 301 vojniku i starješini od čega njima 90 ovo priznanje je dodijeljeno posthumno.

NEKA JE ZAUVIJEK HVALA SVIM ŠEHIDIMA I PALIM BORCIMA DRUGOG KORPUSA KOJI SU DALI ŽIVOT BRANEĆI NAŠU DOMOVINU I NEKA JE VJEČNO HVALA SVIM UČESNICIMA ODBRANE OVOG KORPUSA!

S poštovanjem, AntiDayton pokret 

GODIŠNJICA FORMIRANJA DRUGOG KORPUSA ARBiH
Komentari
Na vrh
X